Category Archives: Alternative

Posted on by

9 thoughts on “ ביצות רוטשילד

  1. אנדרטת שער הברון היא אנדרטה שהוקמה ב בכניסה המערבית לפתח תקווה כהוקרה על תרומתו של הברון רוטשילד לפיתוח המושבה בסוף המאה ה האנדרטה ממוקמת בקצה הרחובות רוטשילד.
  2. קבוצת צליח-רוטשילד. קבוצת צליח-רוטשילד הוקמה לפני כ שנה על-ידי יאיר רוטשילד ויוסף צליח כחברה קבלנית.
  3. חמש פעמים ביקר הברון רוטשילד בארץ-ישראל. כל ביקור כזה היה למאורע מרשים בחיי היישוב. בביקוריו אלה הוא נתגלה בכל גודל רוחו ובעוצמת אהבתו לעמו, לארצו ולתורתו.
  4. הברון רוטשילד מימן והקים, מאיר דיזנגוף ניהל, אך המלריה הכשילה את הניסיון להקים את מפעל הזכוכית בנחשולים. המבנה נטול הגג ניצב עדיין כתזכורת לחזון רחוק מזרח-תיכון הדהד על פני ביצות הכבארה.
  5. כתב: גילי חסקין; 07 ביולי תודתי לגדעון ביגר, אייל אופק, יעקב שורר, על הערותיהם. תודה לאחמד ג'ובראן מ"ג'וחא גסטהאוז", עבור המידע ועבור האמפטיה. ראו גם: נחל תנינים; יבוש ביצות .
  6. פיק"א, בקטלוג הארכיון הציוני המרכזי בירושלים. סימול החטיבות: j15 (תיקים ותעודות), jm15 (אוסף מפות), gnpica (אוסף תצלומים). יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן, ‏פיק"א – ארגונה ומטרותיה, קתדרה 59, .
  7. רוטשילד לא היסס רגע, ניגש אל אחת התמונות התלויות על הקיר, ששימשה כדלת סתר, ובמפתח מיוחד שהוציא מכיסו פתח את הדלת. מאחוריה נתגלה לעיני הצרפתים מחסן סתר, מסודר להפליא, ובו מטילי זהב וכסף, מטבעות.
  8. רוטשילד גם מימן במסגרת פעילותו את ייבוש הביצות בחדרה. כמו כן, יזם רוטשילד הקמת מושבות חדשות, כמו עקרון, בת שלמה, ומאיר שפיה. ניקוז ביצות ונחלים. רווחה כלכלית - הסיוע הכלכלי של רוטשילד למושבות.
  9. בלב ביצות וסבך, ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה. אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה: איני שומע ציפורים וזה סימן נורא. אם ציפורים אינן שרות המוות פה מולך, כדאי לנוס מפה מהר, הנה אני הולך.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *